Co pracodawca i pracownik musi wiedzieć o bezpieczeństwie i higienie pracy?

Szkolenia BHP bardzo wielu osobom kojarzą się z monotonią i nudą. Niestety, większość z nas uczęszcza na nie z konieczności. Tymczasem szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy sprzyjają pogłębianiu wiedzy, którą powinien posiadać każdy pracownik. Warto więc aktywnie słuchać rad i wskazówek doświadczonego i wykwalifikowanego szkoleniowca, który prowadzi kurs. Dobrym pomysłem będzie również robienie notatek, które mogą się przydać w rozmaitych sytuacjach.

Jakie są obowiązki pracownika związane z BHP?

W myśl artykułu 211 Kodeksu pracy, pracownik zobligowany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Niezmiernie ważne jest to, aby wiedzieć, że przestrzeganie wspomnianych zasad jest jednym z najbardziej podstawowych obowiązków pracowniczych. Za nieprzestrzeganie zasad grożą kary. Aby jednak móc przestrzegać przepisów prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oczywiście ich nieznajomość nie zwalnia pracowników z ich przestrzegania. Mimo to zaznajomienie się z nimi jest obowiązkiem każdego, kto podejmuje pracę zarobkową.

Jedna z podstawowych zasad BHP mówi, że pracownik jest zobowiązany do słuchania poleceń swoich przełożonych. Mowa tu nie tylko o szefie całej firmy, ale również o kierownikach i menedżerach poszczególnych jednostek pracowniczych. Konieczna jest również należyta dbałość o stan urządzeń i maszyn, które ułatwiają świadczenie obowiązków służbowych. Warto mieć na uwadze, że dbałość o wspomniane urządzenia leży nie tylko w interesie pracodawcy, ale i samego pracownika. Maszyny ułatwiają bowiem pracę, a za ich zniszczenie wynikające z błędu pracownika, mogą grozić wysokie kary.

Jeżeli charakter pracy wymaga stosowania środków ochronnych, każdy pracownik jest zobligowany do ich stosowania. Oczywiście pracodawca musi takie środki zapewnić. Jeżeli w zakładzie pracy dojdzie do wypadku, pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym swojego pracodawcę. W przeciwnym razie może ponieść odpowiedzialność. Warto pamiętać również o tym, że każdy pracownik ma obowiązek poddawać się okresowym badaniom lekarskim. W przeciwnym razie również jest narażony na poniesienie konsekwencji.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Obowiązki związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą nie tylko pracowników, ale również pracodawców. Każdy pracodawca musi organizować pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczna dla pracownika. Oczywiście niektóre prace mają charakter niebezpieczny i ryzykowny, ale pracodawca ma obowiązek sprawić, aby ryzyko przy ich wykonywaniu było jak najniższe. Pracodawca musi również w szczególny sposób ochraniać kobiety, które są w ciąży. Pracownica w ciąży posiada szeroki zakres praw, których należy przestrzegać. Szczególnej ochronie podlegają również pracownicy młodociani, których wolno zatrudniać jedynie w określonych sytuacjach i do niektórych prac. Pracodawca musi również dbać o to, aby pracownik miał zapewnione środki ochrony niezbędne przy wykonywaniu niebezpiecznych prac.

Pracownikom należy zapewnić odzież służbową zawsze wtedy, gdy charakter ich pracy związany jest z wysokim ryzykiem zabrudzenia prywatnych ubrań. Oczywiście taka odzież robocza zapewniana jest pracownikom nieodpłatnie. Pobieranie za nią jakichkolwiek opłat jest łamaniem prawa pracy i może wiązać się z karą. W przeciwnym razie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności, zwłaszcza jeżeli podczas pracy zdarzy się wypadek. Należy również zaznaczyć, że wszyscy pracownicy muszą wysyłać swoich pracowników na okresowe badania kontrolne. Jeżeli pracodawca dopuści do wykonywania pracy pracownika, który nie posiada orzeczenia lekarskiego zezwalającego na świadczenie pracy określonego rodzaju, grozić mu może odpowiedzialność. Niezmiernie istotne jest również to, że każdy pracodawca musi zadbać o przeszkolenie swoich podwładnych ze znajomości zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Edukacja pracowników znacznie zmniejsza ryzyko zaistnienia wypadków, co leży nie tylko w interesie pracowników, ale również w interesie pracodawców. Pracodawcy mają również obowiązek wnikliwej analizy czynników ryzyka poszczególnych wypadków.

Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przydaje się zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników z zakresu zasad BHP. Nie wolno zapominać o tym, że pracownik ma obowiązek poddać się badaniom lekarskim, po to aby stwierdzić brak przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju. Nie wolno zapominać również o tym, że obowiązkiem pracodawcy jest wysyłać pracownika na takie badania. Innym przykładem obowiązku pracodawcy może być zapewnienie pracownikowi środków i odzieży ochronnej. Pracownik jest zaś zobligowany takich środków używać. Można wysnuć zatem wniosek, że obowiązki pracownika i pracodawcy niejako się uzupełniają. Ich przestrzeganie leży zaś w interesie obu stron stosunku pracy. Należy mieć to na uwadze, zwłaszcza wtedy gdy nie mamy motywacji do uczęszczania na szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy.